Članstvo

O članstvu v Kunsthsiteriku določa II. točka statuta Društva. Več informacij na voljo na e-naslovu info@kunsthisterik.net.

V Društvo se lahko včlanite osebno na rednem mesečnem sestanku, lahko pa izpolnjeno pristopno izjavo skenirate in jo pošljete na naslov info@kunsthisterik.si.

Člani društva so redni, pridruženi, zunanji operativni in častni.

Redni/-a član/-ica društva Kunsthisterik lahko postane redni/-a, izredni/-a ali pavzirajoči/-a študent/-ka umetnostne zgodovine, ne glede na to ali je državljan Republike Slovenije ali ne. Član/-ica postane aktivni/-a, ko plača članarino za tekoče študijsko leto.

Pridruženi/-a član/-ica društva Kunsthisterik lahko postane kdorkoli, ki želi sodelovati pri aktivnostih društva, vendar ni študent/-ka (umetnostne zgodovine). Poleg pristopne izjave mora izvršnemu odboru društva pridati še pisno pojasnitev, v kateri obrazloži vzroke za včlanitev (250−750 besed). Njegovo/njeno pristopno izjavo ob pregledu pisne pojasnitve potrdi izvršni odbor društva na izredni zaprti seji. Član/-ica postane aktivni/-a, ko plača članarino za tekoče študijsko leto.

Zunanji/-a operativni/-a član/-ica lahko postane kdorkoli, ki bo s svojim delom konkretno pripomogel/-la k funkcioniranju in razvoju društva Kunsthisterik, vendar ni študent/-ka umetnostne zgodovine. Zunanji/-a operativni/-a član/-ica je v društvo Kunsthisterik imenovan/-a ob predhodnem dogovoru z enim/-o od društvenih funkcionarjev/-ark – brez vnaprejšnjega soglasja ne more uveljavljati statusa zunanjega/-e operativnega/-e člana/-ice. Pravno-formalno se status pokriva s statusom pridruženega/-e člana/-ice, le da v tem primeru bodoči član/-ica izvršnemu odboru ne rabi predložiti pisne pojasnitve z vzroki za včlanitev.

Častni/-a član/-ica lahko postane vsakdo, ki je s svojim delom prispeval/-a k razvoju umetnostne zgodovine na splošno. Za častno članstvo se lahko imenuje vsak/-a sam/-a, ali ga/jo Občnemu zboru predlaga katerikoli član/-ica. Pogoje imenovanja častnih članov/-ic določa poslovnik društva.

Ob vloženi pristopni izjavi in plačilu članarine, dobite člansko izkaznico, z osebnimi podatki ter žigom društva.

Članarina za študijsko leto 2022/2023 znaša 5€.

Kdor za tekoče študijsko leto nima urejenih članskih obveznosti, ni aktivni član in tako ne more koristiti ugodnosti društva ter ima zamrznjene članske pravice, ki jih določa 11. člen II. točke statuta Društva.